In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

רופאים

הבהרות

כללי

 • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת 
 • כללי הגדרת “עסק קטן” ועסק גדול” כמפורט באתר לאומי
 • כל ההטבות בכפוף לעמלות מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי ובאתר לאומי 
 • ריבית הפריים השנתית – כמפורט בסניפי לאומי 
 • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 • אובליגו ובטחונות כפי סמכויות.

 

אשראים 

 • אישור כל אחת מההלוואות, סכומן, התנאים והביטחונות, הינם בכפוף לשיקול דעת סניף הבנק ובכפוף לכושר ההחזר של הלווה 
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי. 
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

השקעות

 • ההטבות בקניה/מכירה/פדיון ני”ע בבורסה בת”א אינן תקפות לקרנות נאמנות, אופציות מעו”ף וחוזים עתידיים במעו”ף
 • ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני”ע בחוץ לארץ אינן תקפות לאופציות בני”ע זרים 
 • ההטבות תינתנה על פעילות בפיקדונות ניירות ערך בסניפי לאומי ואינן תקפות לפעילות במסגרת לאומי טרייד 
 • ההטבה בדמי ניהול פיקדון ני”ע למעבירי ני”ע מבנק אחר בשווי 50,000 ש"ח ומעלה תינתן פעם אחת בלבד ללקוח 
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה לקבלת פיקדונות