In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.

רופאים

הטבות לרופאים בניהול חשבון עסקי

הלוואות למעבירי עסק:

גובה ההלוואה תקופת ההחזר שיעור הריבית למעבירי מחזור שנתי מינימלי של 360,000 ש"ח* שיעור הריבית למעבירי מחזור שנתי מינימלי של 2.5 מליון ש"ח**
עד 200,000 ש"ח עד 48 חודשים פריים + 1.25% פריים + 0.95%

 

*ההלוואה מיועדת ללקוחות קיימים וחדשים בעלי חשבון עיסקי, בעלי מחזור הכנסות שנתי מינימלי של 360,000 ש"ח

  המעבירים פעילות ללאומי, בגובה של לפחות מחצית ממחזור ההכנסות.

**ההלוואה מיועדת ללקוחות קיימים וחדשים בעלי חשבון עיסקי, בעלי מחזור הכנסות שנתי מינימלי של

 2,500,000 ₪, המעבירים פעילות ללאומי, בגובה של לפחות מחצית ממחזור ההכנסות ו / או עושר פיננסי של 

 1מליון ₪ ויותר שיופקד לחצי שנה ומעלה.

*** אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

קרן לאומי לעסקים קטנים:

  • קרן ייעודית לטיפוח עסקים קטנים
  • הלוואות בריבית מועדפת לעסקים קטנים
  • בטחונות בשיעור של 25% בלבד מגובה ההלוואה!
  • סכום ההלוואה: 300,000 - 1,000,000 ש"ח
  • ריבית: פריים + 1.9% לשנה (משתנה על בסיס הפריים)
  • תקופה: עד 60 חודשים
  • החזר בתשלומים חודשיים עם אפשרות לדחיית תשלום הקרן (גרייס) עד שנה

 

הטבות בני"ע:

  עמלה לבעל תיק בשווי 50,000  - 499,999 ש"ח עמלה לבעל תיק בשווי  500,000 - 1,000,000 ש"ח עמלה לבעל תיק בשווי מעל 1,000,000 ש"ח
קניה/מכירה/פדיון על ני"ע הנסחרים בבורסה בת"א 0.2% 0.18% 0.15%
קניה/מכירה/פדיון על ני"ע הנסחרים בחו"ל 0.3% 0.25% 0.2%
קניה/מכירה/כתיבה של אופציות מעו"ף 2% מפרמיית העסקה, מינימום 8 ש"ח
קניה/מכירה/פדיון מק"מ 0.05%
הוראת קניה/מכירה של בוצעה פטור
טיפול בהזמנה של ני"ע בהנפקה (למעט הנפקה של בנק ישראל) 0.05%
עמלת קסטודיאן 5$
דמי ניהול פיקדון ני"ע הנסחרים בארץ 0.18% 0.12% שנתי 0.06% שנתי

 

 

הטבות במט"ח:

50% הנחה בעמלות חליפין בגין רכישת/המרת מט"ח כנגד שקלים

0.35% הטבה בשער חליפין

 

 

הטבות בעו"ש:

עסק גדול:

  • דמי ניהול קבועים - 50% הטבה
  • דמי ניהול משתנים - 50% הטבה

 

בתוקף עד 31.5.15

 

הבהרות