In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
 

לאומי שיבא

תנאי ההטבות לניהול חשבון

כללי:

 • הבנק רשאי להפסיק או לשנות את התנאים בכל עת, ללא הודעה מוקדמת
 • ההטבות המפורטות בעלון זה הינן לשנה מיום פתיחת החשבון מהיום בו דרש הלקוח את מימושה של כל אחת מההטבות
 • על מנת לממש את הזכאות להטבות שבהצעה זו, על המבקש להזדהות כעובד החברה בכל פניה לבנק, ולדרוש מימוש ההטבות המפורטות
 • בעת קבלת כל שירות לגביו ניתנת הטבה האחריות למסירה ופרסום ההודעות בדבר הצעת ההטבות לכל אחד מהעובדים מוטלת על החברה
 • כל ההטבות כפופות לעמלת מינימום ולתנאים המפורטים בסניפי לאומי
 • ריבית הפריים השנתית - כמפורט בסניפי לאומי.

 

עובר ושב:

 • ההטבה תינתן על פנקסי שיקים רגילים חינם שנה ראשונה.

 

אשראים:

 • ההלוואות תינתנה בכפוף לשיקול דעת הבנק ולכושר ההחזר של הלווה
 • אופן ההחזר: קרן + ריבית מידי חודש, הוראת קבע מחשבון הלווה או ניכוי ישיר מהשכר
 • על מנת לקבל את ההלוואה, על הלווה להציג תעודת עובד ותעודת זהות, כולל ספח, 3 תלושי משכורת אחרונים ו-3 דפי חשבון בנק, במידה ואופן ההחזר בניכוי ישיר יש להציג גם המלצה של מקום העבודה עם חתימה מקורית, טופס הוראה בלתי חוזרת חתומה
 • סכום ההחזר החודשי לא יעלה על 20% משכר הנטו של הלווה
 • אישור כל אחת מההלוואות, סכומן, התנאים והביטחונות, הינם בכפוף לשיקול דעת סניף הבנק ובכפוף לכושר ההחזר של הלווה
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה ו/או התחייבות להעמדת אשראי.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

 

כרטיסי אשראי:

 • הנפקת כרטיס אשראי, סוג הכרטיס והעמדת המסגרת בכרטיס האשראי וסכומה, כפופים לקריטריונים הנהוגים בבנק ולשיקול דעתו
 • לאומי/לאומי קארד רשאים לשנות או לבטל את המבצעים בכל עת
 • פטור מעמלת דמי כרטיס ל-3 שנים מיום שיוך הכרטיס למועדון או עד למועד בו לא יהיו זכאים להיות משויכים למועדון ע“פ קביעת הבנק לפי המוקדם מבין השניים
 • השיוך למועדון יתבצע בכרטיס ויזה או מסטרקארד שאינו מולטי וע“פ סוגי הכרטיס כפי שנקבעו למועדון

 

השקעות:

 • ההטבות בקניה/מכירה/פדיון ני“ע בבורסה בת“א אינן תקפות לקרנות נאמנות, אופציות מעו“ף וחוזים עתידיים במעו“ף
 • ההטבות בקניה/מכירה/פדיון של ני“ע בחוץ לארץ אינן תקפות לאופציות בני“ע זרים
 • ההטבות תינתנה על פעילות בפיקדונות ניירות ערך בסניפי לאומי ואינן תקפות לפעילות במסגרת לאומי טרייד
 • הטבה בדמי ניהול פיקדון ני“ע למעבירי ני“ע מבנק אחר בשווי 50,000 ש“ח ומעלה תינתן פעם אחת בלבד ללקוח
 • פרסום זה אינו מהווה הצעה לקבלת פיקדונות ו/או ייעוץ ו/או התחייבות למתן ייעוץ פנסיוני
 • לאומי רשאי לשנות את התנאים בכל עת
 • ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ בהשקעות יינתנו בכפוף לקריטריונים הנהוגים בבנק ובכפוף לשיקול דעת הסניף.

 

מטבע חוץ:

 • שער חליפין הינו שער הקניה והמכירה של מטבע חוץ כפי שמפורסם באתר הבנק
 • כל ההטבות במטבע חוץ כפופות לעמלת מינימום ולקריטריונים הנהוגים בבנק